ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

📣 ขอเชิญ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน 📚“ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” (PSDP-HUB)

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้แผนงานการพัฒนานโยบายและต้นแบบการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

ผู้บริหารศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด(DLET-hub) ได้เปิดการสัมมนาวิชาการ “โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร“

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

นรต. ชั้น ปี 3 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนของ สน.ห้วยขวาง และ การลงพื้นที่สำรวจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

🚩คณะตำรวจศาสตร์ รร.นายร้อยตำรวจ ร่วมกับ สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ✅ขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี 1 ชุดปฏิบัติการมวลชนชุมชนสัมพันธ์ “โครงการชุมชนยั่งยืน”

Scroll to Top