ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสามพราน)

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

Scroll to Top