ที่ปรึกษา/คณะผู้บริหาร/คณะนักวิจัย

ที่ปรึกษา

พล.ต.ท.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ที่ปรึกษา

คณะผู้บริหาร

ศ.พล.ต.ต.ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์

อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้จัดการโครงการ

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา

ที่ปรึกษาคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รองผู้จัดการโครงการ

รศ.พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง

รองคณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รองผู้จัดการโครงการ

คณะนักวิจัย

รศ.ดร. สาโรช พูลเทพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พ.ต.อ.ดร.ธิติ มหาเจริญ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.วาชิณี ยศปัญญา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

พ.ต.ท.วิชิต อาษากิจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ดร.เปมิกา สนิทพจน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วิชิต แย้มยิ้ม

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Scroll to Top