วช. ร่วมกับ รร.นายร้อยตำรวจ เปิดศูนย์ PSDP-Hub และศูนย์ DLET-Hub เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางด้านความรู้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดศูนย์ PSDP-Hub และศูนย์ DLET-Hub เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางด้านความรู้


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดศูนย์ PSDP-Hub และศูนย์ DLET-Hub เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางด้านความรู้

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดตัวศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ PSDP-Hub และศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด หรือ DLET-Hub ซึ่งเป็นการทำงานผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) และศูนย์กลางด้านความรู้ (Hub of Knowledge) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ กว่า 150 คน

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหารจัดการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กล่าวว่า ศูนย์ PSDP-Hub ดำเนินโครงการโดย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยด้านกระบวนการความยุติธรรม มาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญญายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพราะปัญหายาเสพติดไม่ได้สร้างปัญหาในด้านสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่รุนแรงและใกล้ตัว ศูนย์ PSDP-Hub จึงเป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญ และการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทุกคนจะสามารถเข้ามาใช้องค์ความรู้ และนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

ด้าน ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ หัวหน้าโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด กล่าวเสริมว่า ศูนย์ DLET-Hub เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) ที่รวบรวมบุคลากรศักยภาพสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ในลักษณะของ “สมาคมแห่งเมธี” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งต่อไปยังผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการประชุม สัมมนา อบรม หรือเวทีทางวิชาการ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร และเป็นพื้นที่คลังปัญญาของผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า ศูนย์ DLET-Hub (www.dlet-hub.com) เป็นศูนย์ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ดำเนินการร่วมกันผ่านทางระบบแฟลตฟอร์มดิจิทัล และการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้นำทางความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดของประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับศูนย์ PSDP-Hub (www.psdp-hub.com) เป็นศูนย์ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาคมในชุมชนต้นแบบ พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษา คืนคนดีสู่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผลจากการดำเนินโครงการครั้งนี้จะได้ศูนย์ต้นแบบ (Pilot Hub) ที่จะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์กลางด้านความรู้ และศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ดร.สันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง บรรยายเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด” พร้อมทั้ง พันตำรวจโท นิภัทร์ มีมุสิทธิ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง “เก้าเลี้ยวโมเดล การป้องกันแก้ไขผู้มีความผิดปกติทางจิตเชิงรุก” และพันตำรวจโท เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล บรรยายเรื่อง “มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” พร้อมทั้งการทำแบบทดสอบองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Kahoot) โดย พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วย

ขอขอบคุณที่มา https://mgronline.com/science/detail/9660000089613

ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม

https://mgronline.com/science/detail/9660000089613

https://today.line.me/th/v2/article/RBJlLJq

https://www.innewsthailand.com/?p=40680

https://vnnthailand.com/14091/

http://www.tourfamuangthai.com/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html?m=1

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GXfmB4aY2Vtqne8TUDhLgofi22iX7oJdHuj4AZoQcjAtzKVSRwoKQXTnHD9ffUCcl&id=100095679542842&mibextid=Nif5oz

https://variety.kachon.com/360955

https://sociallifebusiness.com/v/1662

http://www.108newstravel.com/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hsXYuXv97MdHFVwbKKPkSiU2oHXG7nhG7jXyMdmyfixTxCFypUHL3SpdvJ73zTzJl&id=100083375160755&mibextid=qC1gEa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02HoVcUqt2Apx6y9RA7RJmaEzMKGyCnJndFyX9FGN96bfAdk8GaaADFbspJgmLqHsZl&id=100084853213647&mibextid=qC1gEa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0N8twjNYGsLAquoJjsNxkbtqnqm2GAVFZykPUXNND48Qh46qYMTxhqo4DwTMCu3KKl&id=100076501208171&mibextid=qC1gEa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nGrsuNVDe2BpWRdyp8vHaTbTHcueH3DrX6Gh84g8sG5j5h5fFkuPifG5umbkvUSel&id=100063650137134&mibextid=qC1gEa

https://khaopenkhao.com/?p=80938

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SjG2PgLbAMpmruN8F8FnEogN82NL8E1TmvNp4dhPJ2XRVcZzG7EVQCsobU59BLPLl&id=100063554408761&mibextid=Nif5oz

https://www.thaikufanews.com/ไฟล์เก่าเก็บ/48563

https://dchannelnews.com/v/882

https://www.maharasadorn.com/31681/

http://entertain.enjoyjam.net/forum//index.php/topic,110282.0.html

https://www.mojothainews.com/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

https://worldbusiness-th.com/87758/

https://www.khaokromnews.com/2023/10/04/nrct-384/

http://www.krungthepnews.com/education-culture/psdp-hub-x-dlet-hub/

https://www.thailandtimes.net/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

http://www.thesiamese.net/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

https://www.siamnewsline.net/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

https://www.mojothainews.com/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

https://th.postupnews.com/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

https://lifeandsciencenews.com/?p=25087

http://www.thainewsvision.com/วช-ร่วมกับ-รร-นายร้อยตำร.html

https://www.oknation.net/ทั่วไป/โรสกีญ่า/651d5e8a60941d001334e0c3

http://www.khaodeekhaoded.com/2023/10/psdp-hub-dlet-hub.html

https://www.researchworldthailand.com/%e0%b8%a7%e0%b8%8a-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3/

https://16-newsthailandtoday.com/?p=nd&post_id=254

แชร์เนื้อหานี้

เนื้อหาเพิ่มเติม

ด้านแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตในชุมชน

“เก้าเลี้ยวโมเดล” “เครือข่ายตามกฎหมายที่ไร้รอยต่อ”

 📌📌 “เก้าเลี้ยวโมเดล” “เค

Scroll to Top