เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

DLET-HUB

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด

Hub of Talent on Drugs Law Enforcement in Thailand

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดจำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาจึงได้เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติดใหม่

"….ถึงแม้กฎหมายยาเสพติดใหม่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์หลายประการ แต่ก็ยังมีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งมีความท้าทายที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ...”

มีเป้าหมายการดำเนินงานให้
เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพสูง เพื่อต่อยอดงานวิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด

โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ (Talent) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ดำเนินการร่วมกันผ่านทางระบบแฟลตฟอร์มดิจิทัล และการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้นำทางความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดของประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

01

เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนและทำงานร่วมกันในการสนับสนุน ต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนางานด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด

02

เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมทางวิชาการและการให้บริการวิชาการด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

03

เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะด้าน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบังคับใช้ กฎหมาย
ยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายและการประสานความร่วมมือ

บุคลากรทางด้านการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างประเทศ

เครือข่ายนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

เครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายคณะทำงานในโครงการวิจัยระหว่างประเทศ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด

ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ DLET-Hub จะต้องมีคุณสมบัติ

(1)เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรือการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

(2)เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

(3)เป็นอาจารย์หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรด้านอาชญาวิทยา กฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมาย

(4)เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยด้านด้านอาชญาวิทยา กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายหรือการจัดการกับปัญหายาเสพติด

(5)เป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการที่มีการนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติหรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

(6)เป็นผู้เชี่ยวชาญคลังสมอง ซึ่งอาจเป็นผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้วหรือเป็นอดีตผู้บริหารของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด แต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

กลไก/แนวทางการเผยแพร่ผลงาน ของศูนย์ DLET-HUB

การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของการดำเนินโครงการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์/หนังสือเรียน

การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่

การจัดทำสื่อมัลติมีเดียในการเผยแพร่ผลงาน

Scroll to Top