ขอเชิญเข้าร่วมกาประชุมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 1/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1/2566 โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/NynZbaguT6gpgiXw7

ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมกาประชุมผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 1/2566 Read More »